niedziela, 22 maja 2016

Koniec z odbieranie dzieci za biedę

Kolejny sukces Fundacji „Razem Lepiej. Możemy być dumni! Postulat Fundacji został usłyszany i zrealizowany! To najlepszy przykład tego, że warto słuchać praktyków Mówi Marek Szambelan prezes Fundacji.


Dotychczas rodziny chowały swoje dzieci w strachu przed urzędnikami socjalnymi. Powodem odbierania dzieci z rodziny biologicznych była tak zwana bieda, brak pracy, złe warunki ekonomiczne.Koniec z odbieranie dzieci za biedę, Fundacja „Razem Lepiej”, Dariusz Marek Gierej, Marek Szambelan


Państwo ma udzielić pomocy

Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina, toteż dla zapobieżenia pochopnemu ingerowaniu sądów we władzę rodzicielską przez oddzielenie dziecka od rodzica konieczne jest precyzyjne usystematyzowanie form tej ingerencji. W związku z tym przepis art. 1123 k.r.o. ma zostać uzupełniony o formy ingerencji we władzę rodzicielską przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1–4 k.r.o, gdyż w ten sposób rozszerzona zostanie konieczność wyczerpania możliwości, z jakich sąd może skorzystać, zanim zdecyduje się na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Ponadto jako dodatkowe zabezpieczenie ustanowiono, aby dzieci pochopnie nie były oddzielane od rodziców. W związku z tym proponuje się wprowadzenie zakazu umieszczania w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa. Istnienie tej okoliczności, w sytuacji gdy rodzice spełniają swoje funkcje opiekuńczo-wychowawcze prawidłowo, powinno zasadniczo rodzić obowiązek ze strony państwa udzielania rodzinie pomocy dla usunięcia tego stanu. O ile jednak rodzice sami wnoszą o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej, taka możliwość jest dopuszczalna – przewiduje to bowiem art. 100 § 1 zd. 2 KRO. Z tego względu w projektowanym przepisie uregulowano, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne wbrew woli rodziców.

Źródło:

Projekt ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk 164).

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk 164), dostępne na stronie internetowej Sejmu RP

Zakaz dla pracowników socjalnych i sądów rodzinnych

W dniu 11 lutego 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowaną większością głosów (za głosowało 409 posłów, przeciw – 2, wstrzymało się 25 posłów) uchwalił zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym polegające na wprowadzeniu zakazu odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny. Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości: Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym to pierwszy projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości mający na celu poprawę sytuacji polskich rodzin. Zespół ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego prowadzi prace nad kolejnymi zmianami, mającymi na celu likwidację patologii, które powodują utratę zaufania polskich rodzin do państwa.

Niestety w polskich urzędach nie liczy się etyka, moralność i rozsądek. Polski urzędnik musi mieć na wszystko paragraf, między innymi został zobowiązany do nie ingerowania i odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny.

Ziarno zasiane przez Fundację „Razem Lepiej trafiło na podatny grunt i nastąpi koniec z odbieraniem dzieci za biedę. Fundacja pracuje nad kolejnymi projektami, które mają za zadanie poprawę życia polskich rodzin.