czwartek, 11 grudnia 2014

Razem możemy więcej

Fundacja Razem Lepiej, powstała w 2008 roku, jest organizacją pożytku publicznego o zasięgu ogólnopolskim z ugruntowaną pozycją w środowisku organizacji pozarządowych docenianą przez media o ogólnopolskim zasięgu. Głównym celem naszej fundacji jest pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza biednym rodzinom wielodzietnym oraz osobom niepełnosprawnym.
 
Łabędź logo fundacji Razem Lepiej. Para łabędzi łączy się ze sobą na całe życie. Samiec bywa agresywny broniąc gniazda przed intruzami lub demonstrując swą siłę w imponującej postawie z uniesionymi niczym żagle skrzydłami. Fot Dariusz Marek Gierej
Łabędź logo fundacji Razem Lepiej. Para łabędzi łączy się ze sobą na całe życie. Samiec bywa agresywny broniąc gniazda przed intruzami lub demonstrując swą siłę w imponującej postawie z uniesionymi niczym żagle skrzydłami. Fot Dariusz Marek Gierej
Prezes Marek Szambelan fundacji „Razem Lepiej” został oznaczony srebrnym medalem zasługi OSCFB – Suwerennego Zakonu Rycerzy Białego Sokoła za działalność charytatywną i dobroczynną.  Został odznaczony tym medalem jako pierwszy Polak w historii. Odznaczenie to jest przyznawane osobom, które w szczególny sposób wykazały wybitne zaangażowanie w sprawy kultury, sztuki oraz kwestie społeczne i humanitarne.
Z doświadczenia wiemy, że droga ku uwolnieniu się od problemu przemocy w rodzinie jest bardzo skomplikowana, dlatego staramy się nie tylko szybko reagować na sprawców przemocy, ale również znajdować długoterminowe rozwiązania problemu. Szczególny nacisk kładziemy na pomoc dzieciom, które są najbardziej pokrzywdzone poprzez konflikty powstałe w związkach małżeńskich lub partnerskich.

Zauważalne zmiany postaw i zachowań ludzi

W efekcie naszych działań widzimy zauważalne zmiany postaw i zachowań ludzi, którym pomagamy. Osoby te odzyskują umiejętności kierowania swoim życiem i tym samym odnajdują promyk nadziei i wiary w lepsze jutro. Działamy na terenie całej Polski, a czasami poza granicami kraju. W Fundacji wszyscy pracujemy charytatywnie i mamy coraz szerszy krąg ludzi dobrego serca, włączających się w naszą działalność pomocową. Pomoc świadczona przez naszą Fundację to przede wszystkim pomoc psychologiczna, prawna i osobiste interwencje w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Co roku ogłaszamy konkursu o tytuł „Przyjaciela Rodziny”. Konkurs zakończony jest uroczystą Galą, na której wyróżnionym rodzinom wręczamy statuetkę ”Łabędzia” oraz prezenty, sponsorowane przez firmy i ludzi dobrego serca. Całej akcji przyświeca szczytny cel, a mianowicie promowanie wartości rodzinnych, poprzez wyróżnienie rodzin wielodzietnych, które pomimo trudnej sytuacji życiowej przezwyciężają wszelkie problemy i stawiają czoła przeciwnościom losu. Są to między innymi wyróżnienia w kategorii matka samotnie wychowująca dzieci, ojciec samotnie wychowujący dzieci i inne. Doceniamy i wyróżniamy też osoby o wielkim sercu, które pomagają potrzebującym rodzinom, mając na uwadze szczególnie dobro dzieci.

Pragniemy, aby wyróżnienie „Przyjaciel Rodziny ” i związana z tym statuetka „Łabędzia” stały się synonimem dobrych inicjatyw, mądrych i odpowiedzialnych współpracowników oraz zachętą do działania dla wielu ludzi i organizacji.

Ogólnopolskie akcje społeczne

Oprócz tego organizujemy ogólnopolskie akcje społeczne, promując ideę pomocy potrzebującym, m.in. akcję pod hasłem „Dzień Dobrego Głoda”, której celem jest bezpośrednia walka z głodem, a tym samym pomoc najuboższym, rezygnującym na co dzień nie tylko z najbardziej podstawowych rzeczy, ale także często zmuszonym odmawiać posiłków sobie i swoim dzieciom. Chcemy uświadomić naszemu społeczeństwu problem głodu, występujący w Polsce, mimo stosunkowo wysokiego rozwoju cywilizacyjnego kraju.


Akcja ta ma za zadanie nie tylko poszerzyć świadomość społeczną, dotyczącą kwestii głodu w naszym kraju, ale także uzmysłowić, jak ważne jest aktywne zaangażowanie się wszystkich rodaków w rozwiązanie tego problemu, m.in. poprzez organizowanie akcji dokarmiania dzieci z ubogich rodzin.

Stop Nietrzeźwym Kierowcom

Ogólnopolska akcja „Stop Nietrzeźwym Kierowcom”, popierana przez artystów, sportowców, ludzi mediów, ma na celu dotrzeć do osób, wsiadających  za kierownice po spożyciu alkoholu.. Niepokój budzą dane, z których wynika, że są to najczęściej ludzie młodzi. 41 proc. wypadków pod wpływem alkoholu spowodowali ludzie w wieku od 25 do 39 lat, 34 proc. to kierowcy w wieku od 18 do 24 lat, a 25 proc. to osoby od 40 do 59 lat. Prowadzący pojazdy pod wpływem alkoholu osierocają dzieci, powodują kalectwo tych, którzy znaleźli  się  w miejscu, którędy przejeżdżali „drogowi mordercy”.

„Z nadzieją na pokój jutro”, to z kolei pierwszy w Polsce na tak wielką skalę międzynarodowy projekt muzyczny dla dzieci. W ramach projektu chcemy cyklicznie organizować dla pokrzywdzonych dzieci z państw, objętych konfliktem zbrojnym, wakacje w Polsce, zapewniając im w ten sposób odrobinę szczęścia i radości. Tak właśnie chcemy propagować wymianę międzynarodowej pomocy dla tych, którzy aktualnie znajdują się w tragicznej sytuacji.

Stop dyskryminacji osób niepełnosprawnych

Nikt również nie zauważył, że osoby niepełnosprawne w ostatnim okresie znajdują się w coraz gorszej sytuacji. Ujednolicanie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników spowodowało, że Zakłady Pracy Chronionej zwalniają z pracy ludzi, którzy nie należą do grupy osób ze schorzeniami specjalnymi. Taka sama sytuacja występuje na otwartym rynku pracy. I tak na przykład w agencjach ochrony nie jest atutem licencja, sumienność, czy zaangażowanie. Kandydaci na pracownika ochrony muszą mieć potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem epilepsję, chorobę psychiczną lub poważną chorobę narządu wzroku.  Niepełnosprawni to ponad 12 proc. społeczeństwa - czyli 5 mln osób.

W tej sytuacji na „uprzywilejowanej” pozycji są osoby z wyżej wymienionymi, tzw. schorzeniami specjalnymi. To one teraz dostają wyższe dofinansowanie do swego stanowiska pracy. W chwili obecnej jest to dodatkowe 600 zł. Pozostałe osoby, które nie posiadają na orzeczeniu literki P, O lub E, są zwalniane z pracy, co jest jawną dyskryminacją. Żadnej szansy na uzyskanie pracy nie mają osoby z orzeczonym stopniem lekkim  niepełnosprawności. W sytuacji, kiedy pracodawcy zwalniają pracowników, pozostawiając ich bez środków do życia, czy leczenia, nie możemy stać na uboczu. W świetle przytoczonych przykładów zakłady pracy chronionej  nie są  dla osób niepełnosprawnych, a dla pracodawców i ich zysków. Tak być nie może.

„Stop dyskryminacji osób niepełnosprawnych”, to społeczna akcja Oddziału Łódzkiego Fundacji Razem Lepiej, mająca na celu zwrócenia uwagi właścicielom ZPch i firmom z otwartego rynku pracy na fakt, że takie praktyki są niezgodne z  zasadami współżycia społecznego i dyrektywami Unijnymi. Całej akcji przyświeca konkretny cel, a mianowicie położenie nacisku na równość społeczną w pracy.

Szkolenia

Prowadzimy również szkolenia w temacie: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, niebieska karta, zespoły interdyscyplinarne”. W ten sposób pragniemy uświadomić społeczeństwu problem przemocy domowej w naszym kraju, skalę tego zjawiska oraz sposoby wsparcia nie tylko ofiar, ale także pomocy samym sprawcom przemocy.

 Uczestnictwo w Sejmie w pracach nad  aktualizacją ustaw

Obok pomocy, świadczonej indywidualnym osobom i rodzinom, nasza Fundacja przygotowała społeczny projekt nowelizacji „Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie”, a następnie uczestniczyła w Sejmie w pracach nad jej aktualizacją. Wystąpiła też z obywatelską inicjatywą modyfikacji kodeksu rodzinnego, widząc potrzebę zmiany przepisów, dotyczących orzekania o rozwodach, jak również zapisów w kodeksie, dotyczących odbierania rodzicom dzieci tylko z powodu biedy i finansowej niewydolności.

Skuteczność naszych działań przekłada się na to, że coraz więcej bezradnych, będących
w potrzebie osób zwraca się do nas o wsparcie. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne chcielibyśmy kontynuować i rozszerzać naszą działalność . Pragniemy nieść dalszą  pomoc tym najbardziej potrzebującym.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy z oddziałem łódzkim: +48  690 514 208,  lodz@razemlepiej.pl, d.gierej@razemlepiej.pl

Telefon interwencyjny oddziału łódzkiego: +48 690 514 208

Strona internetowa fundacji  www.razemlepiej.pl

Fundacja Razem Lepiej
ul. Kickiego 2 / U1
04-369 Warszawa

+48 511 308 304
(0-22) 225 26 25

fundacja@razemlepiej.pl

Pomagając nam, możesz pomóc osobom, którym powodzi się gorzej niż Tobie lub znalazły się chwilowo w trudnej sytuacji.