poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Kim jest przedsiębiorca społeczny – agent zmian społecznych?

Przedsiębiorcy społeczni to jednostki, które za pomocą innowacyjnych rozwiązań, pokonują najważniejsze problemy społeczne. Są ambitni i wytrwali w zwalczaniu największych wyzwań i promowaniu innowacji na szeroką skalę.

Agenci zmian społecznych, globalnie myśli działa lokalnie…
Agenci zmian społecznych, globalnie myśli działa lokalnie…


Nie czekają, aż rządy albo świat biznesu odpowie na potrzeby społeczeństwa. Diagnozują problem i rozwiązują go poprzez zmianę utrwalonych schematów, replikowanie idei i przekonywanie całych społeczności do podjęcia działania.

Przedsiębiorcy społeczni są owładnięci ideą, poświęcają życie, by zmienić rzeczywistość na lepsze. Są wizjonerami, ale jednocześnie stoją twardo na ziemi, dbając przede wszystkim o praktyczną stronę wdrażania innowacyjnych idei.

Idee przedsiębiorców społecznych są przyjazne dla odbiorców, zrozumiałe i etyczne. Angażują różnego rodzaju partnerów, żeby zwiększyć liczbę osób objętych oddziaływaniem i tych, które podejmą się zaadaptować je gdzie indziej. Innymi słowy, każdy lider przedsiębiorczości społecznej w skali masowej rekrutuje lokalnych "changemakerów", samemu stanowiąc dowód, że każdy, kto przełoży swoją pasję na czyny, może zdziałać rzeczy niemożliwe

W ciągu ostatnich 20 lat sektor obywatelski odkrył to, co od dziesięcioleci stosuje w praktyce świat biznesu: nie ma nic potężniejszego niż nowa idea w rękach pierwszej klasy przedsiębiorcy

Dlaczego przedsiębiorca "społeczny"?

Podobnie jak przedsiębiorcy zmieniają oblicze biznesu, tak przedsiębiorcy społeczni są agentami zmian społecznych, wykorzystując możliwości, których inni nie dostrzegaj, usprawniając mechanizmy, opracowując nowe rozwiązania, kreując innowacje, dzięki którym społeczeństwo wchodzi na wyższy poziom. Tak jak ludzie biznesu tworzą nowe gałęzie przemysłu, przedsiębiorcy społeczni opracowują przełomowe rozwiązania problemów społecznych i wdrażają je na szeroką skalę.

Chugematerów mamy nie wielu

Agentów zmian społecznych – liderów, którzy za pomocą innowacyjnych rozwiązań, pokonują najważniejsze problemy społeczne w naszym społeczeństwie jest nieliczna grupa. Sektor obywatelski – ekonomii społecznej w Polsce jest jeszcze dość młody, nie rozumiany przez pracowników urzędów pracy, pomocy społecznej. Urzędnicy niekoniecznie są zainteresowani poprawą warunków socjalnych lokalnego społeczeństwa, niechętnie widzą innowacyjne rozwiązania. Niechętnie poszerzają kwalifikacje kadry pomocy i integracji społecznej na temat przedsiębiorstw społeczny. Wiedza pracowników administracji samorządowej i organizacji pozarządowych na temat stosowania instrumentów pomocy społecznej jest nie wystarczająca.

Praca zamiast zasiłku

Rozwój ekonomii społecznej w Polsce jest dziś przedmiotem szczególnej troski ekspertów, badaczy, decydentów i liderów społeczeństwa obywatelskiego. żywot pojęcia "ekonomia społeczna" w polskiej debacie publicznej jest stosunkowo krótki. Podstawowe cechy charakterystyczne dla podmiotów ekonomii społecznej, to podejmowanie działań ekonomicznych zorientowanych na zaspokojenie potrzeb osób tworzących podmioty ekonomii społecznej a nie na podział zysku. Wypracowane zyski inwestowane są ponownie w rozwój zasobów ludzkich i rozwój wspólnoty.
Zasada ekonomii społecznej promuje odejście od idei państwa opiekuńczego, ku nowym formom aktywizacji dającym możliwość pracy zamiast zasiłku. Dotyczy to szczególnie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez długotrwałe bezrobocie, bezdomność, uzależnienia czy izolację społeczną.

Poprawę sytuacji socjalno - bytowej mieszkańców Polski gwarantuje wysoka aktywność na polu ekonomii społecznej.