piątek, 9 września 2016

Pozbawienie praw rodzicielskich – najsurowszy środek ingerencji w sprawowanie tej władzyKiedy można złożyć wniosek do sądu o pozbawienie praw rodzicielskich. Jakie przesłanki muszą wystąpić aby, sąd obligatoryjnie wydał postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.
Możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd jest najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie tej władzy.

Pozbawienie praw rodzicielskich – najsurowszy środek ingerencji w sprawowanie tej władzy tekst Dariusz Marek Gierej
Zdjęcie pobrane z internetu


Władza rodzicielska, to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Obejmuje ona w szczególności obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go i sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd jest najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie tej władzy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje taką sytuację, w przypadku gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niebędącym ze sobą w związku małżeńskim.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich, do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Ograniczenie to musi być sformułowane w sposób konkretny, z dokładnym określeniem rodzaju uprawnień i obowiązków przyznanych drugiemu z rodziców.

Decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd podejmuje gdy:

• władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. gdy rodzic zaginął, odbywa długą karę pozbawienia wolności, jest przewlekle chory, wyjechał za granicę na stałe);
• rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej (np. nadmiernie karci dziecko, wykorzystuje seksualnie, zmusza je do ciężkiej pracy, zarówno w celach zarobkowych jak i w gospodarstwie domowym, namawia dziecko do popełnienia przestępstw);
• rodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka (np. zaniedbuje dzieci, celowo nie wywiązując się z obowiązku alimentacyjnego, a w szczególności, gdy rodzic trwale nie interesuje się dzieckiem, czy też  prowadzi tryb życia niegwarantujący prawidłowego rozwoju dziecka, poprzez nadużywanie alkoholu, narkotyków itp.).

W razie stwierdzenia występowania choćby jednej z przesłanek, sąd obligatoryjnie wyda postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.


Odnośnie trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, podnosi się, że jest to taka okoliczność, która według rozsądnego przewidywania, będzie trwała przez długi czas, niedający się ustalić albo trudny do przewidzenia, lecz obejmujący okres długotrwały, z reguły wieloletni.

Na decyzję sądu rodzinnego, która jest niekorzystna, nie ma zaskarżenia. Można składać skargę do Strasburga, ale to nie jest odwołanie w znaczeniu kolejnej instancji. Można również poinformować Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Jeżeli departament stwierdzi uchybienia ze strony sądu, może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenie.

Składając wniosek musimy wnieść opłatę w wysokości 40 zł. Możemy ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Zwolnienie z kosztów sądowych ułatwi nam otrzymywanie bezpłatnie z akt sądowych dokumentów, które dla nas mogą stanowić ważne dokumenty i możliwość dobrego przygotowania się do sprawy.

W następny odcinku napiszę co należy zrobić aby dzieci nie poniosły szkody po rozwodzie rodziców.Fundacja Razem Lepiej 

tel. 690 514 208

e-mail: lodz@razemlepiej.pl